G-HERB สมุนไพรบำรุงน้ำเหลือง โดย นพ.สมหมาย ทองประเสริฐ

สมุนไพรบำรุงน้ำเหลือง หมอสมหมาย

นายแพทย์สมหมาย ทองประเสริฐ เป็นผู้เชียวชาญและมีประสบการณ์ ในการช่วยเหลือผู้ป่วย มากว่า 40 ปี ท่านเป็นผู้คิดค้นวิธีการช่วยเหลือด้วยการใช้สมุนไพรร่วมในการช่วยเหลือ มีชื่อเสียงมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท่านได้กล่าวไว้ว่า...

ผมหมอสมหมาย ทองประเสริฐ ผมช่วยเหลือผู้ป่วยมากว่า 40 ปี ผมคิดว่าน้ำเหลืองของคนเราสำคัญมาก สารในน้ำเหลืองเป็นตัวสร้างภูมิคุ้มกัน และเม็ดเลือดขาวเป็นตัวทำลายเชื้อโรค ถ้าน้ำเหลืองดีร่างกายก็จะดีไปด้วย

น้ำเหลืองมีบทบาทในการสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย ประกอบด้วย ต่อมน้ำเหลือง ต่อมทอมซิลมา ต่อมไทมัส ที่อยู่ใกล้ขั้วหัวใจ และเนื้อเยื่อน้ำเหลืองที่ผนังลำไส้เล็ก หากน้ำเหลืองไม่ดีก็จะเป็นบ่อเกิดของโรคต่างๆมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ "โรคมะเร็ง"

"มะเร็ง"เป็นความเปลี่ยนแปลงที่นอกเหนือการควบคุมของร่างกาย เกิดจากเซลล์ดีๆในร่างกายกลายสภาพเป็นเซลล์ร้ายก่อให้เกิดการทำลายอวัยวะทำลายระบบต่างๆในร่างกายและในที่สุดก็ทำลายชีวิตของผู้ที่เป็นโรคนี้